Umów się na spotkanie:(+48 22) 251 52 72pn-pt od 9:00 do 17:00

Usługi

mlotek

Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną swoich Klientów we wszystkich prawnych aspektach ich działalności.

Poniżej przedstawiamy informację o najczęściej realizowanych przez Kancelarię sprawach i projektach (co nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego)

 

 

 

Postępowania i procesy

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach:

 • przed sądami powszechnymi (w sprawach cywilnych i karnych);
 • przed Sądem Najwyższym;
 • przed Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Stanu;
 • przed sądami polubownymi - stałymi i ad hoc;
 • w postępowaniach zabezpieczających;
 • w postępowaniach egzekucyjnych;
 • przed sądami administracyjnymi;
 • przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • przed organami administracji państwowej;
 • w postępowaniach mediacyjnych;
 • przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Prawo handlowe i obsługa firm

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa handlowego, w szczególności:

 • opracowanie niezbędnej dokumentacji spółek;
 • reprezentację przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz CEIDG;
 • opracowywanie wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej spółki;
 • przygotowywanie uchwał wspólników i porozumień wspólniczych;
 • przygotowywanie porozumień typu joint venture;
 • analizę sytuacji prawnej spółek (due dilligence);
 • doradztwo prawne przy transakcjach zbycia spółek lub ich części;
 • doradztwo przy nabywaniu udziałów lub akcji;
 • przygotowywanie uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
 • rejestrowanie i wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

Kancelaria prowadzi stałą lub doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne w zakresie działalności podmiotów gospodarczych;
 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji spółek oraz ich oddziałów;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;
 • rozwiązywanie i likwidacja podmiotów gospodarczych;
 • przekształcanie, łączenie, podział i przejęcia podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, statutów, regulaminów;
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • przeprowadzanie całościowych audytów i problemowych analiz prawnych;
 • reprezentowanie w postępowaniach przesądowych i sądowych;
 • windykację wierzytelności.

Prawo cywilne i rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego - w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego;
 • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych;
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów (m.in.: sprzedaży, o dzieło, zlecenia, darowizny, najmu i dzierżawy, leasingu, umowy kredytu, pożyczki, o roboty budowlane, deweloperską );
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty oraz sądowych wezwań do próby ugodowej;
 • sporządzanie pism, podań, pozwów i wniosków, środków zaskarżenia, porozumień i ugód;
 • prowadzenie spraw o zapłatę wierzytelności z reprezentacją przed komornikiem włącznie;
 • pomoc prawna w sprawach o dział i zniesienie współwłasności;
 • pomoc prawna w sprawach o podział majątku dorobkowego;
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów kupna i sprzedaży nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu budynków oraz lokali mieszkalnych i usługowych (w tym powierzchni w centrach handlowych);
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • obsługa właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • prowadzenie postępowań o zasiedzenie nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań o wydanie nieruchomości lub o eksmisję z lokalu;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wadliwości budynków;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z Dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. Dekret Bieruta);
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 • prowadzenie spraw spadkowych (m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, oświadczenie o sposobie przyjęcia bądź odrzuceniu spadku, sprawy o zachowek, o zabezpieczenie spadku, o stwierdzenie dziedziczenia z testamentu, o zrzeczenie się dziedziczenia, o zbycie spadku w całości lub w części ).

Proponujemy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności o:

 • rozwód i separację;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • alimenty;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej (w tym negocjowanie i zawarcie intercyzy małżeńskiej);
 • ustalenie ojcostwa, przysposobienia, zaprzeczenia ojcostwa, unieważnienie
 • uznania dziecka;
 • ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem;
 • rozstrzygnięcie przez Sąd Rodzinny o istotnych sprawach rodziny.

Prawo karne

Kancelaria reprezentuje podejrzanych, oskarżonych lub poszkodowanych w sprawach z zakresu prawa karnego, w szczególności:

 • w sprawach karnych z oskarżenia publicznego;
 • w sprawach gospodarczych (m.in. działanie na szkodę spółki, przywłaszczenie mienia);
 • w sprawach z oskarżenia subsydiarnego;
 • w sprawach przestępstw urzędniczych i menedżerskich;
 • w sprawach z oskarżenia prywatnego (m.in. zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności, itp.);
 • w sprawach karno-skarbowych;
 • w sprawach wykroczeniowych;
 • w sprawach nieletnich;
 • w sprawach z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • w toku postępowania przygotowawczego;
 • w rozwiązywaniu sporów i mediacjach;
 • w toku postępowania penitencjarnego (wykonawczego).

Prawo pracy

Pomoc dla pracodawców z zakresu prawa pracy obejmuje w szczególności:

 • bieżącą obsługę pracodawców w zakresie prawa pracy;
 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszego sposobu zatrudnienia;
 • przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich i innych niezbędnych dokumentów;
 • przygotowanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, klauzul poufności i innych procedur prawa pracy;
 • doradztwo w zakresie rozwiązania umów z pracownikami oraz przygotowanie dokumentów i procedur w tym zakresie;
 • doradztwo w przypadku zwolnień grupowych, restrukturyzacji, likwidacji, outsourcingu, przejęć zakładu pracy;
 • doradztwo i pomoc w zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce;
 • reprezentacja pracodawców przed Sądem Pracy (m.in. w sprawach: odwołań pracowników/współpracowników od rozwiązania umów o pracę i innych umów, o
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, o mobbing, o dyskryminację, o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odpraw );
 • postępowania w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.

Pomoc dla pracowników z zakresu prawa pracy obejmuje w szczególności:

 • konsultowanie treści umów o pracę i innych form zatrudnienia;
 • doradztwo w przypadku rozwiązania lub zmiany umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu managerskiego;
 • reprezentacja pracowników przed Sądem Pracy (m.in. w sprawach: odwołań pracowników od rozwiązania umów o pracę i innych umów, o odszkodowania i zadośćuczynienia, o mobbing, o dyskryminację, o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odpraw );
 • postępowania w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne i podatki

Kancelaria udziela pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, w szczególności w zakresie:

 • występowania przed organami administracji państwowej i samorządowej w toku postępowań administracyjnych;
 • uzyskiwania niezbędnych zezwoleń dotyczących nieruchomości od organów administracji państwowej i samorządowej;
 • obsługi prawnej i realizacji inwestycji budowlanych;
 • przeprowadzania postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 • prowadzenia spraw z zakresu własności intelektualnej i prawa przemysłowego;
 • doradztwa w sprawach z zakresu administracji gospodarczej (prawo nieuczciwej konkurencji, prawo antymonopolowe);
 • postępowania w sprawach zamówień publicznych;
 • doradztwa podatkowego i optymalizacji podatkowej;
 • uzyskiwania interpretacji podatkowych od organów administracji podatkowej.